October 7, 2022

หนี้สินล้นพ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เเล้วชีวิตจะดีขึ้น ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่

หนี้สินล้นพ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เเล้วชีวิตจะดีขึ้น ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่

~

~

~

โดยสมเด็จ พ ระเจ้าตากสินมหาราช พ ระมหากษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้ เอกราชจากพม่ า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากช นชาวไทย ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่ พึ่ง
ทางใจของคนทั่วไป ตลอดมาด้วย ความเชื่อว่าบารมีแห่งพ ระองค์ ท่านจะช่วยให้ ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย

~

~

~

การเรียน การงานหนี้สินจากการ ค้าขาย
นอกจากนี้ แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่อง ค้าขาย การเรียนการงาน อีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป
16ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือ

~

~

~

โดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

~

~

~

การถวาย เครื่องสักการะ บูชาสมเด็จพ ระเจ้าตากสิน มหาราช
สมเด็จพ ระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงคอยปกป้อง รักษาแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญ รุ่งเรืองไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออ ริ

~

~

~

ราชศั ตร ที่ต้องเตรียมมี
1. น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่น ๆ

2. ดอกไม้ ที่ใช้บูชาโปรด สีแดง อันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พระองค์

3. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง
4. โปรดเสียง ประทัด และเสียงปื น

5. ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

~

~

~

6. พ ระกระยาหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัด และไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

8. ผลไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และ ซาแซ เป็นอาทิ

VDO

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.