September 28, 2022

มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

~

มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ ได้จัดทําโครงการชุมชนต้นแบบชีวิตใหม่ครอบครัวคนพิการตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรที่ดินให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการประกอบอาชีพอิสระทางการเกษตร ก่อสร้างที่พักอาศัยทําระบบสาธารณูปโภค ให้กับครอบครัวคนพิการและคนพิการที่ไม่มีที่อยู่และไม่มีอาชีพเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่โครงการ จํานวน 10 ไร่

ในการจัดทําโครงการนี้มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่เพื่อบุคคลพิเศษ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดทําโครงการนี้เพื่อประโยชน์แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ภายในโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างโรงเลี้ยงหมูหลุม โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการปลูกพืชผักอินทรีย์โดยผ่านระบบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ก่อนที่คนพิการและครอบครัวคนพิการจะเข้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบชีวิตใหม่คนพิการ

~

มูลนิธิได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรแบบธรรมชาติตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ

1 เพื่อสงเสริมให้เกิดอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

2 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ไม่มีอาชพและที่อยูอาศัยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโครงการ

~

3 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนําแนวทางทฤษฏีเศรฐกิจพอเพียง การทําเกษตรแบบธรรมชาติไปใช้

4 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดตั้งชุมชนต้นแบบชีวิตใหม่คนพิการประกอบอาชีพอิสระทางการเกษตร

~

5 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองชีวิตใหม่คนพิการ โดยทางมูลนิธิฯได้มีโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการชุมชนต้นแบบชีวิตใหม่คนพิการ ได้นําคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ไม่มีอาชีพและที่อยู่อาศัย เข้ามาอยู่ในโครงการชุมชน ต้นแบบชีวิตใหม่ครอบครัวคนพิการ ตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

~

~

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวลำปาง 0987521270

PP

332688288241791_446139756896643 app6wfzq64

View all posts by PP →

Leave a Reply

Your email address will not be published.